کتاب "ایمنی و قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز راهکار اجرایی"

 | تاریخ ارسال: 1398/3/5 | 
کتاب "ایمنی و قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز راهکار اجرایی " ترجمه آقایان دکتر میرمهدی سید اصفهانی و دکتر محمدرضا نباتچیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. هدف اصلی از نگارش این کتاب، گردآوری و ترکیب دو مقوله ایمنی و قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز در قالب یک کتاب و حذف نیاز افراد به منابع مختلف برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز آن‌ها می­باشد. نحوه ارائه مطالب در این کتاب به­ گونه­ای است که خواننده آن نیازی به داشتن دانش و مهارت پیشین جهت درک و فهم مطالب آن ندارد.
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر  Publication.aut.ac.ir