انتشار کتاب "طراحی اجزای ماشین جلد سوم: پیشرفته-طراحی گیربکس"

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 

کتاب "طراحی اجزای ماشین جلد سوم: پیشرفته-طراحی گیربکس" تألیف آقای دکتر مهدی اخلاقی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. طراحی اجزای ماشین درباره عکس­العمل اجزای مختلف ماشین در برابر نیروهای وارده بحث می­کند و ضمن بررسی وضعیت قطعات در شرایط کاری مختلف، نحوه طراحی بهیه آنها را با لحاظ نمودن مواردی چون تقلیل هزینه، ارتقای کیفیت، ایمنی بالا، وزن، حجم، شکل مناسب و از همه مهم­تر، طراحی بهینه به لحاظ روش تولید و ساخت مدنظر قرار می­دهد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر