کتاب "مبانی چاه آزمایی"

 | تاریخ ارسال: 1398/3/11 | 
کتاب "مبانی چاه آزمایی" تألیف آقای دکتر محمد شریفی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب سعی بر این شده است مفاهیم بنیادی لازم برای انجام یک فرآیند صحیح تفسیر داده‌های فشار ته چاهی ارائه گردد. به این منظور ابتدا سعی شده است مفاهیم اصلی و مهم درحرکت سیال در محیط متخلخل توسط مثال‌های ملموس، معرفی و بسط داده شوند سپس به آزمون‌های مرسوم در چاه آزمایی و همچنین فن‌های موردنیاز برای به دست آوردن خواص مخزن اشاره‌شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر