ابلاغیه نظام وظیفه به تمامی دانشگاه ها - قانون یک بار انصراف دانشجویان مشمول

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

براساس اعلام مدیر کل محترم امور دانشجویان داخل، دانشجویان مشمول خدمت سربازی محدودیتهایی برای انصراف دارند.