کتاب "مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری کاربردی"

 | تاریخ ارسال: 1398/9/24 | 

کتاب "مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری کاربردی" ترجمه آقای دکتر غلامرضا پازوکی و خانم دکتر شیوا عبدالرحیمی و خانم الهام مفرح توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

ترمودینامیک آماری علمی است که ارتباط بین خواص ماکروسکوپی ترمودینامیکی و خواص میکروسکوپی را برقرار می کند. کتاب حاضر یکی از معدود کتاب ها در زمینه ترمودینامیک آماری است که به صورت کاربردی نوشته شده است.

فصل هایی از این کتاب برای دانشجویان دوره های کارشناسی رشته های شیمی و مهندسی شیمی و رشته های مرتبط می تواند مورد استفاده قرار گیرد و فصل های نهایی می تواند به عنوان مرجعی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های مذکور در نظر گرفته شود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر