کتاب "چاپ زیستی در پزشکی بازساختی"

 | تاریخ ارسال: 1398/4/16 | 

کتاب "چاپ زیستی در پزشکی بازساختی" ترجمه خانم دکتر رعنا ایمانی و آقای مهندس علی مختارزاده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. این کتاب در شش فصل، به معرفی تکنولوژی چاپ زیستی و کاربرد‌های آن در پزشکی بازساختی پرداخته است و شاخه‌های مرتبط با این حوزه را به خوبی مورد مطالعه و بحث قرار داده است. نظر به تنوع زیرشاخه‌ها، فصول مختلف این کتاب توسط افراد متخصص در شاخه‌های مختلف گردآوری و تالیف شده است و می‌تواند مرجعی مناسب جهت مطالعه علاقه‌مندان، محققان، دانشجویان و فناوران این حوزه باشد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر