روند ثبت و دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/12/14 | 

دانشجو موظف است حداکثر تا پایان مهرماه سال ورود استاد راهنمای خود را انتخاب و نام استاد راهنما در پورتال آموزشی ایشان ثبت شده باشد .پروژه دانشجو باید حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ورود به تایید استاد راهنما رسیده باشد و حداکثر تا اوایل اسفندماه به تصویب گروه آموزشی برسد.فرم پروپوزال دانشجو باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده رسیده و پایان نامه های مصوب و نهایی شده در پورتال آموزشی دانشجو ثبت گردد.
بدیهی است وضعیت دانشجویانی که تا موعد مقرر عنوان پایان نامه آنان تصویب و در پرتال آموزشی ثبت نشده باشد ، برابر مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به آموزش محور (شیوه آموزشی) تغییر داده خواهد شد و ترم سوم تحصیل خود مجاز به اخذ پایان نامه نمی باشند .
دانشجو موظف است گزارش پیشرفت پروژه را تا پایان ترم سوم تحصیل خود به استاد راهنما تحویل نماید.
ثبت نام ترم چهارم تحصیل دانشجو منوط به تایید گزارش پروژه توسط استاد راهنما خواهد بود.