راهنمای ورود به سامانه ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری ( پایش حین تحصیل )

 | تاریخ ارسال: 1398/12/14 | 

راهنمای ورود به سامانه ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری ( پایش حین تحصیل )
راهنمای ورود به سامانه پایش توسط اساتید راهنما