شرایط صدور و تحویل ریز نمرات فارسی رسمی و غیر رسمی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/14 | 
ریز نمرات فارسی:
۱- کلیه دانشجویان اعم از روزانه، نوبت دوم، مجازی و پردیس خودگردان (بین الملل) مجاز به دریافت یک نسخه ریز نمرات فارسی رایگان میباشند که پس از مراجعه به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه میتوانند ضمن پرکردن فرم مشخصات ریزنمرات درخواستی خود را دریافت نمایند. در صورت نیاز مجدد دانشجو به ریزنمرات، ایشان ملزم به پرداخت ۱۰۰۰۰۰ (یکصد هزار ریال) در ازای هر نسخه میباشد.( واریز توسط دستگاه پوز موجود در تحصیلات تکمیلی دانشگاه )
۲- تایید (مهر و امضاء) ریز نمرات فارسی برای کلیه دانشجویان نوبت دوم، مجازی و بین الملل در صورت عدم بدهی آموزشی در پورتال و ارائه برگ لغو تعهد آموزش رایگان برای دانشجویان روزانه امکان پذیر می باشد. همچنین کلیه دانشجویان لازم با صندوق رفاه تسویه حساب نمایند. در غیر اینصورت پس از صدور، ریزنمرات تایید نخواهد شد. دانشجویان انصرافی و یا محروم از تحصیل نیز در صورت لغو تعهد آموزشی و تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان قادر به دریافت ریز نمرات فارسی و تایید آن میباشند.
مدیریت تحصیلات تکمیلی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر