شرایط صدور و تحویل ریز نمرات فارسی و انگلیسی رسمی و غیر رسمی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (۹۷/۹/۱۰)

 | تاریخ ارسال: 1398/12/14 | 
ریز نمرات فارسی:
۱- کلیه دانشجویان اعم از روزانه، نوبت دوم، مجازی و پردیس خودگردان (بین الملل) مجاز به دریافت یک نسخه ریز نمرات فارسی رایگان میباشند که پس از مراجعه به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه میتوانند ضمن پرکردن فرم مشخصات ریزنمرات درخواستی خود را دریافت نمایند. در صورت نیاز مجدد دانشجو به ریزنمرات، ایشان ملزم به پرداخت ۱۰۰۰۰۰ (یکصد هزار ریال) در ازای هر نسخه میباشد.( واریز توسط دستگاه پوز موجود در تحصیلات تکمیلی دانشگاه )
۲- تایید (مهر و امضاء) ریز نمرات فارسی برای کلیه دانشجویان نوبت دوم، مجازی و بین الملل در صورت عدم بدهی آموزشی در پورتال و ارائه برگ لغو تعهد آموزش رایگان برای دانشجویان روزانه امکان پذیر می باشد. همچنین کلیه دانشجویان لازم با صندوق رفاه تسویه حساب نمایند. در غیر اینصورت پس از صدور، ریزنمرات تایید نخواهد شد. دانشجویان انصرافی و یا محروم از تحصیل نیز در صورت لغو تعهد آموزشی و تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان قادر به دریافت ریز نمرات فارسی و تایید آن میباشند.
ریز نمرات انگلیسی:
۱- ریز نمرات انگلیسی رسمی برای دانشجویان نوبت دوم، مجازی و بین الملل در صورت عدم بدهی آموزشی در پورتال و تسویه حساب با صندوق رفاه و دانشجویان روزانه در صورت لغو تعهد آموزش رایگان و عدم بدهی به صندوق رفاه بر روی سربرگ دانشگاه صادر و با مهر و امضاء مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تائید میشود. ریزنمرات مذکور پس از پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار ریال) (واریز توسط دستگاه پوز موجود در تحصیلات تکمیلی دانشگاه)، در پاکت سر بسته مهر شده تحویل متقاضی میشود.
۲- ریز نمرات انگلیسی غیر رسمی برای دانشجویان نوبت دوم، مجازی و بین الملل در صورت عدم بدهی آموزشی در پورتال، پس از پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار ریال) (واریز توسط دستگاه پوز موجود در تحصیلات تکمیلی دانشگاه ) بر روی سربرگ دانشگاه صادر و پس از مهر و امضاء مدیریت تحصیلات تکمیلی در پاکت سر بستهی مهر شده به متقاضیان تحویل داده میشود. لازم به ذکر است که ریزنمرات انگلیسی غیر رسمی صرفاً برای اطلاع دانشجو و پذیرش موقت در دانشگاهها صادر میشود و این موضوع در متن ریزنمرات صادر شده به صراحت قید شده است..
دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل در صورت عدم بدهی آموزشی و صندوق رفاه، قادر به دریافت ریز نمرات رسمی باشند.
مهم: از دانشجویان گرامی تقاضا میشود جداً از باز نمودن پاکت بسته شده خودداری نمایند. در صورت بازشدن پاکت، ریزنمرات صادرشده فاقد اعتبار میشود.

مدیریت تحصیلات تکمیلی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر