کتابچه راهنمای پیشگیری از ویروس کرونا در صنعت برق توسط اساتید دانشگاه امیرکبیر تدوین شد

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
مرکز تحقیقات بهره برداری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر کتابچه راهنمای پیشگیری از ویروس کرونا در صنعت برق را تهیه و تدوین کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این کتابچه راهنما به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از انتشار این ویروس در جامعه صنعت برق کشور توسط اساتید مرکز تحقیقات بهره برداری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شده است.
در این کتابچه سعی شده تا اطلاعات مفیدی درخصوص مواد گند زدا و ضدعفونی کننده و شرایط بکارگیری آنها در صنعت برق به جامعه صنعت برق ارائه شود.
همچنین در این کتابچه پیشنهاداتی برای حفظ ایمنی پرسنل و جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات حساس برقی براساس تجربیات مشابه در صنایع ریلی کشور ارائه شده است .
این کتابچه توسط مهندس عزت الله پرتوی شال، دکتر مهرداد مختاری، دکتر مهدی صلای نادری و دکتر گئورگ قره پتیان تهیه شده است.