مجموعه مقررات آموزشی دوره دکتری (AUT-PR-۳۳۱۵)

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
**  هدف از این رویه تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره دکتری، ایجاد وحدت رویه در اجرای ضوابط آموزشی در سطح دانشگاه و آشنایی دانشجویان با مقررات آموزشی این دوره می‌باشد.**
** برای کلیه دانشجویان دکتری ورودی مهرماه ۱۳۹۳ و پس از آن اجرا می‌شود. **