رویه کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکتری به شماره AUT-PR-۳۳۰۶

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

  مجموعه پیش رو حاوی ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به مقالات و ثبت اختراع دوره دکتری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. آگاهی کلیه دانشجویان دکتری از ضوابط جاری جهت ارسال مقالات به مجلات معتبر و نحوه ثبت اختراع، لازم و ضروری است. از آنجا که عدم اطلاع یا عدم توجه به ضوابط تعیین شده نافی نفوذ آن نمی باشد، لازم است کلیه دانشجویان موارد مطرح شده در این رویه را، علاوه بر موارد دیگری که از طریق مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشکده، و مدیریت امور پژوهشی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد، همواره مد نظر قرار داده و مقالات خویش را مطابق با مقررات مربوطه تهیه نموده و نسبت به اخذ پذیرش و یا چاپ آن اقدام نمایند.
زمان اجرای ویرایش دوم رویه از مهرماه سال ۱۳۹۸ و برای دانشجویان ورودی‌های سال ۱۳۹۸ و بعد از آن می باشد.

نکته: چنانچه درخواست کتبی دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۸ با نامه رسمی و با تأیید استاد راهنما و نظر موافق دانشکده جهت اعمال تمام، یا قسمتی از این رویه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد، بررسی خواهد شد.