رویه دفاع از پیشنهاد رساله و دفاع نهایی رساله دانشجویان دکتری به شماره AUT-PR-۳۳۱۶

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 
هدف از تهیه و تنظیم این رویه، آشنایی دانشجویان دکتری، اعضای هیات علمی و معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها با مقررات و آیین نامه های مربوط دفاع از پیشنهاد رساله و دفاع نهایی رساله به منظور یکسان سازی فعالیتهای آموزشی مرتبط ، برنامه‌ریزی و انجام مراحل دفاع در موعد مقرر، و با کیفیت مطلوب می باشد.تمرکز این رویه بر روی فعالیتهای بخش پژوهشی دوره دکتری است.

این رویه بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مصوبه های شورای تحصیلات تکمیلی و هیأت رئیسه دانشگاه تهیه شده و اجرای آن به شرح زیر انجام می گردد.
- برای کلیه دانشجویان دوره دکتری، از زمان ابلاغ این رویه که از پیشنهاد رساله خویش دفاع نموده اند، پایش حین تحصیل پس از دفاع از پیشنهاد رساله اجرا خواهد شد.
-برای کلیه دانشجویان دوره دکتری، از زمان ابلاغ این رویه که از پیشنهاد رساله خویش دفاع ننموده اند، پایش حین تحصیل بطور کامل اجرا خواهد شد.
اخطارهای آموزشی در طرح پایش را در اینجا می‌توانید ببینید.