مصوبه صدور مدرک خودگردان، مدرک بین الملل و گواهی گذراندن دروس به زبان انگلیسی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

این مصوبه جهت اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص نحوه دریافت مدرک خودگردان و بین الملل و دریافت گواهی گذرانده دروس به زبان انگلیسی می باشد.