آیین‌نامه مشوق‌های آموزشی AUT-PR-۳۳۱۲

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

این آیین‌نامه جهت تقویت، پشتیبانی، تشویق، بهبود کیفیت، رقابت جهت رشد و اعتلای فعالیتهای آموزشی دانشگاه تهیه و تدوین شده است.