رویه تعیین میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی AUT-PR-۴۳۰۴

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

نحوه تعیین شهریه دانشجویان غیرایرانی بر اساس سیاست های آموزشی و مالی دانشگاه در این رویه آمده است.