فرمهای مورد نیاز دانشجویان دکترا

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

فرم درخواست خروج از کشور

فرم درخواست خروج از کشور
 

درخواست گذراندن دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های دیگر

درخواست گذراندن دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های دیگر
 

تعهدنامه پذیرش دانشجوی دکتری

تعهدنامه پذیرش دانشجوی دکترا
تعهدنامه پذیرش دانشجوی دکترا بصورت مشترک
 

درخواست مجوز ثبت نام واحد مازاد دوره دکترا

درخواست مجوز ثبت نام واحد مازاد دوره دکترا
 

گزارش وضعیت تحصیلی

گزارش وضعیت تحصیلی
 

فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترا

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی 1.9.95
فرصت مطالعاتی ویرایش 24.8.95 فرم شماره ۱۰۱
فرصت مطالعاتی ویرایش 24.8.95 فرم شماره ۱۰۲
فرصت مطالعاتی ویرایش 24.8.95 فرم شماره ۱۰۳
فرصت مطالعاتی ویرایش 24.8.95 فرم شماره ۱۰۴
 

فرم درخواست مهمانی دانشجویان دانشگاه‌های کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرم جدید مهمان دوره دکتری از سایر دانشگاهها
 

فرم صلاحیت عمومی

فرم صلاحیت عمومی بدون آزمون - دکتری - ارشد
 

فرم درخواست آموزشی دانشجویان

فرم درخواست آموزشی دانشجویان دکترا
 

فرم تعیین استاد راهنمای دوم یا مشاور دانشجویان دکترا پس از پذیرش اولیه

فرم تعیین استاد راهنمای دوم یا مشاور
 

فرم انصراف استاد راهنما یا مشاور (جایگزینی) استاد جدید

فرم انصراف استاد راهنما یا مشاور (جایگزینی) استاد
 

فرم تمدید ترم دانشجویان دکتری برای کلیه ورودیها

فرم تمدید ترم دانشجویان دکترا
 

فرم توصیه نامه پذیرش دانشجوی دکترا

فرم توصیه نامه دانشجویان دکترا
 

فرم تطبیق واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

فرم تطبیق واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
 

خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان دکترا و دلایل تاخیر در ارائه پیشنهاد رساله فرم شماره AUT-FM-3316-01

فرم دلایل تأخیر در ارائه پیشنهاد رساله دکترا (PDF)
فرم دلایل تأخیر در ارائه پیشنهاد رساله دکترا(Docx)
 

فرم داوری پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-3316-02

فرم داوری پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا (PDF)
فرم داوری پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا (Docx)
 

گزارش جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکترا فرم شماره AUT-FM-3316-03

گزارش جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکترا (PDF)
گزارش جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکترا (Docx)
 

صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-3316-04

صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا (PDF)
صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا (Docx)
 

فرم تأیید اصلاحات پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-3316-05

فرم تأیید اصلاحات پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا (PDF)
فرم تأیید اصلاحات پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا (Docx)
 

فرم تأیید کفایت تحقیق رساله جهت دفاع نهایی دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-3316-06

فرم تأیید کفایت تحقیق رساله جهت دفاع نهایی دکترا (PDF)
فرم تأیید کفایت تحقیق رساله جهت دفاع نهایی دکترا (Docx)
 

فرم اعلام تغییر در ترکیب هیأت داوران جلسات دفاع دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-3316-07

فرم اعلام تغییر در ترکیب هیأت داوران جلسات دفاع (PDF)
فرم اعلام تغییر در ترکیب هیأت داوران جلسات دفاع (Docx)
 

فرم بررسی مقالات دانشجویان دکترا جهت صدور مجوز دفاع نهایی با رتبه عالی فرم شماره AUT-FM-3316-08

فرم بررسی مقالات صدور مجوز دفاع نهایی با رتبه عالی (PDF)
فرم بررسی مقالات صدور مجوز دفاع نهایی با رتبه عالی (Docx)
 

فرم بررسی مقالات دانشجویان دکترا جهت صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح پایین تر فرم شماره AUT-FM-3316-09

فرم مقالات صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح کاهش (PDF)
فرم مقالات صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح کاهش (Docx)
 

گزارش جلسه دفاع نهایی رساله دکترا فرم شماره AUT-FM-3316-10

گزارش جلسه دفاع نهایی رساله دکترا (PDF)
گزارش جلسه دفاع نهایی رساله دکترا (Docx)
 

برگه ارزیابی دفاع نهایی رساله دکترا فرم شماره AUT-FM-3316-11

فرم ارزیابی نمره رساله دکترا ورودی ماقبل ۹۳
فرم ارزیابی نمره رساله دکترا ورودی ۹۳ و ۹۴
فرم ارزیابی نمره رساله دکترا ورودی ۹۵ و پس از آن
 

فرم تأیید اصلاحات دفاع نهایی رساله دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-3316-12

فرم تأیید اصلاحات دفاع نهایی رساله دانشجویان دکترا (PDF)
فرم تأیید اصلاحات دفاع نهایی رساله دانشجویان دکترا (Docx)
 

صورتجلسه دفاعیه رساله دکترا (صفحه ارزیابی) فرم شماره AUT-FM-3316-13

صورتجلسه دفاعیه رساله دکترا (صفحه ارزیابی) (PDF)
صورتجلسه دفاعیه رساله دکترا (صفحه ارزیابی) (Docx)

فرم داوری رساله دکترا - AUT-FM-3316-14

فرم داوری رساله دکترا (PDF)
فرم داوری رساله دکترا (Docx)
 

فرم تعویض کارت یا دریافت کارت دانشجویی المثنی

مراحل دریافت کارت دانشجویی المثنی

------------------------------------------------
 1. چاپ فرم دریافت کارت دانشجویی مفقود شده از سایت رسمی تحصیلات تکمیلی دانشگاه به آدرس ((http://edu.aut.ac.ir/icms/pg
 2. تکمیل فرم و مراجعه به اداره حراست دانشگاه (واقع در طبقه دوم ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه) و دریافت مجوز صدور کارت جدید
 3. پرداخت هزینه صدور کارت طبق مندرجات فرم (دستگاه کارتخوان موجود در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
 4. تحویل فرم تکمیل شده به واحد رایانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای دانشجویان فعال
 5. دانشجویانی که روند فراغت از تحصیل آنها آغاز شده است باید تمام مراحل ذکر شده را طی نمایند و پس از آماده شدن مدرک فارغ التحصیلی آنان بعد از پرداخت هزینه مذکور جهت دریافت مدرک به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.
 6. دانشجویان فعال برای دریافت کارت دو هفته پس از تحویل فرم، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.
 

مراحل تعویض کارت دانشجویی

--------------------------------------
 1. دریافت و چاپ فرم تعویض کارت دانشجویی از سایت رسمی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 2. تکمیل فرم
  • مراجعه به واحد رایانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت آسیب فیزیکی کارت
  • مراجعه به واحد رایانه اداره تغذیه و تایید آن واحد در صورت مشکل نرم‌افزاری کارت
 3. پرداخت هزینه صدور کارت طبق مندرجات فرم
 4. تحویل کارت دانشجویی آسیب دیده به واحد رایانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 5. برای دریافت کارت بعد از دو هفته به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.
 

مراحل صدور کارت دانشجویی اولیه

--------------------------------------------

مربوط به دانشجویانی که به هر دلیلی کارت دانشجویی برای آنها در زمان شروع تحصیل صادر نشده است.

 1. مراجعه به دانشکده و تحویل فایل عکس خود با مشخصات زیر:
  • فرمت فایل: (jpg (JPEG
  • اندازه فایل: 205* 255 پیکسل
  • وضوح: 300 نقطه (dpi)
  • نام فایل: شماره دانشجویی (92121123.jpg)
 2. برای دریافت کارت بعد از دو هفته به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.
فرم دریافت کارت دانشجویی مفقود شده
فرم تعویض کارت دانشجویی