دستور العمل جامع معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا مصوب ۹۶/۹/۱ جهت مشاهد کلیک نمایید.