آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد - رویه AUT-PR-۳۳۱۰

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

هدف از این رویه تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ، ایجاد وحدت رویه در اجرای ضوابط آموزشی در سطح دانشگاه و آشنایی دانشجویان با مقررات آموزشی این دوره می‌باشد.