آیین‌نامه نحوه اخذ پذیرش متقاضیان غیرایرانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری AUT-PR-۴۳۰۱

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

با توجه به سیاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص جذب دانشجویان خارجی و با عنایت به درخواست‌های رو به افزایش متقاضیان، خصوصا کشورهای منطقه برای تحصیل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این آیین‌نامه شرایط جذب دانشجویان خارجی شرح داده شده است.