رویه شرایط و ظرفیت اعضای هیات علمی برای پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد AUT-PR-۳۳۱۱

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

این رویه برای تعیین ظرفیت مجاز اعضای هیات علمی دانشگاه برای پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می باشد.