آیین نامه دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد - AUT-PR-۳۳۰۲

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

جهت مشاهده این رویه کلیک نمایید.

 

آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که رشته تحصیلی ایشان در مقطع کارشناسی با مقطع کارشناسی ارشد آنان متفاوت می باشد، لازم است براساس این رویه نسبت به اخذ دروس جبرانی به منظور کسب دانش لازم برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد اقدام نمایند.