کتاب

 | تاریخ ارسال: 1398/7/9 | 
کتاب "مدیریت بحران و پاسخ ملی" تدوین آقایان دکتر سیدحمیدرضا شهابی حقیقی، مهندس محمدمهدی ارشادی و خانم مهندس زینب رحیمی ریسه توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. برای تعیین ساختار مناسب جهت سازمان­دهی کارگروه‌­ها و سازمان­ها مختلف لازم است کارکردهای فاز پاسخ، آمادگی و مدیریت عملیات پاسخ به ­طورکامل و بر اساس شرایط هر سازمان یا کارگروه تعریف شوند، سپس کارکردهای اختصاصی آن­ها مورد توجه قرار گیرند. در این کتاب به بررسی مفاهیم بحران، وضعیت اضطراری، پاسخ ملی و عملکرد برخی کشورها در خصوص سیستم­‌های مختلف پاسخ به بحران می­‌پردازیم.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر