یکسان‌سازی نمرات زبان دانشجویان دوره دکترا

 | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 

براساس دستورالعمل وزارت عتف، ارزیابی نمره زبان از این تاریخ به شرح زیر است: