فرم WES را چگونه پر نمایم؟

 | تاریخ ارسال: 1399/9/3 | 
برای تکمیل فرم تاییدیه WES
همه بخشهای فرم را به صورت «تایپ شده» مطابق تصویر پیوست تکمیل نمایید.

همراه این فرم تنها می‌توانید ترجمه دانشنامه، ریز نمرات رسمی یا کپی مدارک مذکور که توسط دفتر اسناد رسمی «برابر با اصل» شده است پیوست نمایید.

پس از آماده شدن همه مدارک مورد نظر برای مهروموم شدن و تایید نهایی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایید.