رویه حذف درس، حذف غیبت امتحانی، مرخصی تحصیلی و حذف ترم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (AUT-PR-۳۳۰۸)

 | تاریخ ارسال: 1399/9/19 |