زمان دفاع نهایی دانشجویان دکتری در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/12/9 | 
مهلت دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکترا در نیم‌سال دوم ۹۹ جهت بهره‌مندی از شرایط دفاع در بازه ۴ و ۸ هفته آموزشی به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

مهلت دفاع نهایی