تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ انتشار کتاب «تولید ماسه در چاه های نفت و گاز»

 | تاریخ ارسال: 1398/7/29 | 

کتاب "تولید ماسه در چاه های نفت و گاز" ترجمه آقای دکتر احسان خامه چی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. این کتاب به پیش بینی و روش های کنترل تولید ماسه، نمونه گیری از سازند و آنالیز مغزه، تحکیم شیمیایی ذرات سست موجود در نزدیکی چاه، روابط حاکم بر حرکت سیال در محیط متخلخل معرفی، مفهوم ضریب پوسته و تأثیر آن بر جریان سیال، انواع سیالات تکمیل مورد استفاده در حین فرآیند کنترل ماسه، نحوه طراحی و اجرای صحیح برنامه مشبک کاری در چاه های دارای مشکل تولید ماسه، تأسیسات سطح الارضی مورد نیاز جهت اجرای عملیات کنترل می پردازد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر