همایش ملی سنجش علمی و آزمونهای ورودی آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1400/5/16 | 
درخصوص همایش ملی (سنجش علمی وآزمونهای وروی آموزش عالی:مبانی چالش هاوراهکارها)درشهریورماه ۱۴۰۰ اطلاعیه پیوست را ببینید:

اطلاعیه همایش