اطلاعیه مرحله دوم واکسیناسیون اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1400/6/10 | 
اطلاعیه مرحله دوم واکسیناسیون اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر / فایل پیوست را از اینجا دریافت و ملاحظه نمائید.