دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

خانم دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5191
شماره تلفن: 66407804(1)
خانم دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
رئیس پژوهشکده فناوریهای نو
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66409396-66464086(1)
خانم دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66407804(4)
خانم زهرا سبزعلیان
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5944
شماره تلفن: 66409396-66464086(1)
خانم مهندس گلی خویشکار
معاون اجرایی
شماره داخلی: 5189
شماره تلفن: 66409396-66464086(2)
خانم دکتر سعیده مزینانی
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66478462
خانم مهندس مریم نظری
کارشناس
شماره داخلی: 5190
شماره تلفن: 66409396-66464086(3)
آقای علیرضا قاسمی
کاپرداز
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66409396-66464086(8)
آقای دکتر سعید صابرسمندری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5193
شماره تلفن: 66409396-66464086(4)
آقای دکتر سعید صابرسمندری
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014(3)
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5192
شماره تلفن: 66409396-66464086(6)
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66409396-66464086(6)
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014(1)
آقای محسن قاقزانی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66409396-66464086(8)
آقای دکتر رسول فشارکی فرد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5579
شماره تلفن: 66407804(3)
آقای دکتر رسول فشارکی فرد
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66407804(5)
آقای دکتر علی نیک بخت
هیأت علمی
شماره داخلی: 5578
شماره تلفن: 66409396-66464086(5)
آقای دکتر علی نیک بخت
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014(4)
خانم دکتر سعیده مزینانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5170
شماره تلفن: 66409396-66464086(7)
خانم دکتر معصومه حق بین نظرپاک
هیأت علمی
شماره داخلی: 5194
شماره تلفن: 66407804(2)
خانم دکتر معصومه حق بین نظرپاک
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014(2)

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها