دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر سید حسن قدسی پور
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره داخلی: 2220
شماره تلفن: 64542220
خانم مهین عندلیب

شماره داخلی: 2220 , 19
شماره تلفن: 66468055
آقای دکتر محمد جواد عامری شهرابی
مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
شماره داخلی: 2205
شماره تلفن: 66967395
آقای مهدی نایب عباسی
رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه و سرپرست هسته گزینش دانشگاه
شماره داخلی: 2205
شماره تلفن: 66967395
خانم مهندس زهره رحیمی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2271
شماره تلفن: 64542271
آقای فرزاد خانی پور

شماره داخلی: 2205 , 2229
شماره تلفن: 66959148
آقای مهندس علی فصیحی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2273
شماره تلفن: 66495520
خانم مهندس یاسمن بهاء
کارشناس
شماره داخلی: 2271
شماره تلفن: 64542271
آقای مهندس محمدباقر خیرحامدی
کارشناس
شماره داخلی: 2273
شماره تلفن: 66495520
خانم مریم حاجی محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2270
شماره تلفن: 64542270
آقای سلمان عسکری زاده

شماره داخلی:
شماره تلفن: ۲۲۰۵ , ۲۲۲۹
آقای مهندس محمدمهدی روح الهی
معاون
شماره داخلی: 2205
شماره تلفن: 64542205

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها