دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر مهدی مجیدپور
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5842
شماره تلفن: 64545842
آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی حقیقت
هیأت علمی
شماره داخلی: 5858
شماره تلفن:
آقای مهندس سید ایمان میرزاده طباطبائی

شماره داخلی: 5858
شماره تلفن: 64545858
آقای دکتر علیرضا شیخ
هیأت علمی
شماره داخلی: 5837
شماره تلفن: 64545837
خانم زهرا گودرزی
کارشناس
شماره داخلی: 5853
شماره تلفن: 64545853
خانم دکتر عسل آغاز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5833
شماره تلفن: 64545833
آقای دکتر امیرناصر اخوان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5834
شماره تلفن: 64545834
خانم دکتر سارا ملکان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5843
شماره تلفن: 64545843
خانم دکتر نازنین تورانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5835
شماره تلفن: 64545835
آقای محمدتقی اسکندری
کارشناس
شماره داخلی: 5850
شماره تلفن: 64545850
آقای دکتر ابوالفضل کیاشمشکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5847
شماره تلفن: 64545847
آقای دکتر محمدبشیر صدیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5839
شماره تلفن: 64545839
آقای دکتر محمدمهدی لطفی هروی
معاون دانشکده
شماره داخلی: 5845
شماره تلفن: 64545845
آقای دکتر مجید داودی بنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5846
شماره تلفن: 64545846
خانم نرگس صداقت فرد
کارشناس
شماره داخلی: 5852
شماره تلفن: 64545852
آقای دکتر سیدمحمدرضا شهابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5836
شماره تلفن: 64545836
آقای امیر مقدس

شماره داخلی: 5851
شماره تلفن: 64545851

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها