دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر فرزاد حاتمی
مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس حمید رحیمی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای حسن فیض آبادی
کارشناس مسئول
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس جلال الدین عامری شهرابی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای ایرج سلیمانی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس محمد حسن شفیعی
مدیر پروژه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای سعید امیری
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
مدیر پروژه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس رضا پرواز
مدیر پروژه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای دکتر انور فارس قشونی
مدیر پروژه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای سیروس زنگنه
کارشناس مسئول
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس کامبیز رخ فیروز

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس امیرحسین مهاجر
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها