مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها
همایش ملی سنجش علمی و آزمونهای ورودی آموزش عالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/16 | 
درخصوص همایش ملی (سنجش علمی وآزمونهای وروی آموزش عالی:مبانی چالش هاوراهکارها)درشهریورماه ۱۴۰۰ اطلاعیه پیوست را ببینید:

اطلاعیه همایش
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.2937.8628.fa
برگشت به اصل مطلب