مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
رویه تعیین میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی AUT-PR-۴۳۰۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

نحوه تعیین شهریه دانشجویان غیرایرانی بر اساس سیاست های آموزشی و مالی دانشگاه در این رویه آمده است.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4404.fa
برگشت به اصل مطلب