مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد - رویه AUT-PR-۳۳۱۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

هدف از این رویه تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ، ایجاد وحدت رویه در اجرای ضوابط آموزشی در سطح دانشگاه و آشنایی دانشجویان با مقررات آموزشی این دوره می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4418.fa
برگشت به اصل مطلب